Quantcast
Ако съпруг наследи земи, те са негова лична собственост | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Ако съпруг наследи земи, те са негова лична собственост

2 014

Чия собственост са наследените земеделски земи и гори от единия съпруг?

Л.Д., София

 

Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Това е записано в чл. 22 от действащия Семеен кодекс (СК). Разпоредбата има за цел да укаже кое имущество законът смята за лично имущество на съпруг в иначе признат режим на съпружеска имуществена общност.

Общото правило е, че всичко придобито в рамките на брака е част от СИО. Но законът прави няколко изключения. Едното са придобитите по наследство и дарение. За лични са определени и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност. Лични са и движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са и вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Иначе казано, наследените земеделски земи и гори се подчиняват на правилата за личното имущество, което е на съпруга наследник. 

По правило СК определя, че съпрузите имат равни права върху общото имущество. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност. И управлението на общо имущество може да извършва всеки от съпрузите, но разпореждането с него се извършва съвместно от двамата съпрузи.

СК разпорежда и че разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му. При разпореждане с вещно право върху обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, третото лице придобива правото, ако не е знаело или според обстоятелствата не е могло да знае, че липсва съгласие на другия съпруг. 

Когато става дума за лично имущество обаче, правилото е друго, независимо че става дума за брак и за режим на съпружеска имуществена общност. Според чл. 25 от СК всеки от съпрузите може да сключи сделка на разпореждане с личното си имущество с трети лица и с другия съпруг. Това означава, че той може да дари, продаде, замени придобити по наследство земеделски земи или гори, без да пита другия съпруг. 

Нещо повече - СК позволява дори трансформация, преобразуване на лично имущество, отново в лично. Така според чл. 23 от СК лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество. Например, ако съпруг купи имот с пари от наследство или дарение, или пък от двете заедно, тогава имотът ще е само негова собственост. И при евентуално прекратяване на съпружеската имуществена общност, примерно поради развод, този имот ще остане само собственост на този съпруг. Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, тогава лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

 

Все още няма коментари

Още

Адвокат, съпруг и деца може да са пълномощници по граждански дела
Кога наследници могат да получат повече от наследството
Прокуратурата прати Танева да проверява изсечена вековна гора

14.09.2020

2407 14

Влез или се регистрирай за да коментираш