Quantcast
Трудов стаж се признава и в случаи, когато не се работи и няма договор | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Трудов стаж се признава и в случаи, когато не се работи и няма договор

2 027

Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на работа?

Х.С., София

------------------

Трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, или времето, през което лицето е работило като държавен служител. Това разпорежда Кодексът на труда (КТ). На практика това означава, че съответният човек трябва да има трудово или служебно правоотношение, както и да извършва някаква работа.

Веднага след това обаче КТ започва с изключенията. Така в специален текст е посочено времето по трудово правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил, и са изредени определи хипотези. Такива случаи са например почивните и празничните дни. Пак за трудов стаж се признава и времето на ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. Има случаи на неплатени отпуски, които също се признават за трудов стаж, но те трябва да са изрично предвидени в нормативни актове. 

За трудов стаж се признават и ползваните неплатени отпуски за време на неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Същото се отнася и за времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството.

Има и няколко случая, в които трудов стаж се признава и поради вина на работодател. Така за такъв се счита времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа. Същото е и когато трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на органите на медицинската експертиза.

Това обаче изобщо не е всичко. КТ признава за трудов стаж и време, в което дори не е съществувало трудово правоотношение. И тук има изредени няколко хипотези. Най-важната от тях е тази, при която работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. Стажът тук се брои и признава от датата на уволнението до възстановяването му на работа.

Отново се признава за трудов стаж времето, в което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление. Същото се отнася и за лице, изтърпявало наказание "лишаване от свобода", което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено.

Друга хипотеза за признаване на трудов стаж е, когато работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка. Същото се отнася и за лице, което е останало без работа и е получавало обезщетения за безработица, или е бил включено в школи и курсове за преквалификация. Стаж се брои и за майката, бащата, осиновителката или осиновителя, които се грижат за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст.

Още

Конкурс може да има за различни длъжности по Кодекса на труда
Нинова избърза със законопроект за 850 лв. минимална заплата
Работодател трябва да предупреждава, ако уволнява над 10 души

07.10.2022

391