facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

България е обект на наказателна процедура от ЕК за "Натура 2000"

Според одитен доклад на Сметната палата министърът на околната среда е забавил заповеди за обявяване на 211 защитени зони от общо 341 одобрени за страната ни от ЕК
Обновена
1 042
 БГНЕС

Министерството на околната среда и водите е забавило заповеди за обявяването на голяма част от защитените зони от мрежата "Натура 2000". Това е записано в одитен доклад на Сметната палата за периода от 2016 до 2018 година. По тази причина страната ни е обект на наказателна процедура от Европейската комисия, предава БНР.

Сметната палата предупреждава за пропуски в националното законодателство и непълно въвеждане в него изисквания по директиви за опазване на естествените местообитания, на дивата флора и фауна и на опазването на дивите птици. 

Министърът на околната среда и водите е забавил заповеди за обявяване на 211 защитени зони от общо 341 одобрени за страната ни от Европейската комисия. Забавянето е към дата 31 юли тази година. 

"Това е трябвало да стане в срок шест години от одобрението, но за повечето зони без заповеди този срок е изтекъл. Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за стартирането от Европейската комисия на наказателна процедура. Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение на целите на екологичната политиката на ЕС", категорични са от Сметната палата, цитирани от Националното радио.

Бюджетът на Националната приоритетна рамка за действие за "Натура 2000" за периода 2014-2020 г. възлиза на около 1,585 млрд. евро.  

 

ЕДНО КЪМ ЕДНО 

от одита на Сметната паата на изпълнението „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата” за периода 2016 - 2018 г. 

При изграждане на мрежата НАТУРА 2000 се наблюдават следните пропуски в действията на МОСВ, които са довели до значително забавяне в изпълнението на дейностите:

- пропуски в хармонизирането на националното законодателство и непълно транспониране на изисквания от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици за птиците; 

- от министъра на околната среда и водите не са издадени към 31 юли 2019 г. заповеди за обявяване на 211 защитените зони от общо 341 одобрени зони в България от Европейската комисия. Това е трябвало да стане в срок шест години от одобрението, но за повечето зони без заповеди този срок е изтекъл. Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за стартирането от Европейската комисия на наказателна процедура. Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение на целите на екологичната политиката на ЕС. 

За собствениците на имоти, попадащи в защитени зони без издадени заповеди за обявяване, не е ясен предметът и целите на защитената зона, общата площ, описа на имотите, както и забрани или ограниченията на дейности и др. Това създава риск да се предприемат действия, водещи до увреждане или унищожаване на местообитания или видове, и се ограничава възможността за получаване на компенсаторни/инвестиционни плащания за пропуснати ползи и извършени разходи;

- липсва стратегическа рамка на дългосрочна политика. Министърът на околната среда и водите не е изготвил Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за опазване на биологичното разнообразие.

Организацията за управление на мрежата не е ефективна поради отсъствие на работещ механизъм за ефективна комуникация и координация между участващите органи и субекти на национално, регионално и общинско ниво, неправителствения сектор;

- при финансиране на изпълнението на мерките не е осигурена надеждна управленска информация, която да дава възможност за обективна оценка и прозрачно отчитане на публичните разходи и резултата от тях. 

Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 (НПРД) определя необходимото финансиране за изпълнението на мерките, предвидени за мрежата от защитени зони НАТУРА 2000. Бюджетът в евро на Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 за периода 2014-2020 г. възлиза на около 1,585 млрд. евро. От тези средства 94 на сто са от Европейски структурни и инвестиционни фондове, 4 на сто от други източници и 2 на сто е национално финансиране от държавния бюджет.

Проследяването на напредъка и постигнатите резултати от реализирането на мерки и дейности от НПРД е значително затруднено, тъй като не е изградена предвидената Система за мониторинг, контрол, допълване и актуализация на Националната приоритетна рамка за действие за 2014-2020, което затруднява събирането на актуална и пълна информация за изпълнението и невъзможност на измерване и определяне на постигнатия очакван напредък от мрежата;

- отсъстват данни за видовете, птиците и местообитанията с подобрено природозащитно състояние в България и данни за степента на съхранение и подобрение на биологичното разнообразие в защитените зони от мрежата;

- няма измеримост на състоянието на местообитанията и на видовете в България, която да показва степента на съхранение и подобрение на природозащитното състояние.

От МОСВ е идентифицирана липсата на ефективен механизъм за управление на мрежата НАТУРА 2000 и необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба.

На министъра на околната среда и водите са дадени девет препоръки, а на министъра на земеделието, храните и горите – две препоръки, като следва да се предприемат мерки за изпълнението им в срок до 31.12.2020 г. 

6

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Гърция ще иска поне до 15 август отрицателен PCR тест за българи

03.08.2020

Обновена

3541 13
България съвсем загърби европейското законодателство

05.08.2020

ТАНЯ ПЕТРОВА

5808 11
204 са новозаразените за денонощие, а починалите са рекордните 16

04.08.2020

Обновена

4609 24

Коментари

mazen

Заради мюрето, министър (с извинение) на екологията, креатура на ДПС, бай унуй от Ванкя, ще трабва да плати едни пари от бюджета, а можеше да ги вкара в магистрали и да гепи едни 50%.

ненчо, определено играе срещу Него.

hamer

Сефте, пък и няма да са повече от парите за самолетите, я?

Диагностик

Тези пари са потънали в джобовете на „зелените” еколози. 

Domi

След Дюни надолу до Аркутино  всичко е строено в Натура 2000 една бивша министърка....Шулева ...и на Шофьорският плаж...все наши хора ще връщат надвзетото в следващото поколение 

Simplicissima
снимка на Simplicissima

За да се уйдиса на бизнесплановете на неколцина, и то предимно перачи, се затрива природа, която иначе би могла да ни храни по много начини, най-вече чрез екотуризъм, но и с всичките потенции на една здрава природна среда, която носи здрав, качествен и дълъг живот на хората в много голям радиус около нея. Натура 2000 финансира съответни подкрепящи дейности и дава компенсации за определени икономически загуби.

доктор Гилотен

Свръхпечалбите на назначените за "бизнес" "дами"/"мен" - най-важна задача на съвременната Българска държава!

Влез или се регистрирай за да коментираш