Quantcast
Данъчна оценка на имот се вади от общината | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Данъчна оценка на имот се вади от общината

4 689

Как и откъде се вади данъчна оценка на имот?

Н.К., София

-----------------------------

Много често се изисква издаването и показването на удостоверението за данъчна оценка. То може да е за имот, за незавършено строителство, за право на строеж, за земя и др.  Удостоверението за данъчна оценка е необходимо в много случаи. Сред тях са установяване наличието или липсата на непогасени задължения за данъци. При наличието на такива е недопустимо прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти и наследствени права - включително и учредяването на ипотека или особен залог. Удостоверението служи и за определяне на нотариалната такса при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, за определяне размера на данък наследство, за определяне размера на данъка при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин и др. Обичайно данъчната оценка се вади при продажба на имот, и то от продавача.

Данъчната оценка на сгради или на части от сгради се иска от общинската администрация - от съответната данъчна служба към общината по местонахождение на имота. Тя се определя по специална формула въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти и площта. При определянето й се вземат предвид още коефициенти за местоположение, инфраструктура, височина, овехтяване, за индивидуални характеристики, както и площта на сградата или на части от нея в квадратни метри.

Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на имота. Има специфики в зависимост от това кой иска данъчната оценка и за какво е необходима тя. 

Във всички случаи се подава молба до съответната общинска администрация. Тя е по образец. Необходимо е да се носи и документ за собственост - оригинал и копие. Ако става дума за наследствен имот, то тогава трябва да бъде приложено и актуално удостоверение за наследници. 

При положение че се иска данъчна оценка за незавършен имот, трябва да се носи и констативен протокол за етапа на завършеност на обекта. Последният се издава от техническите служби на общината. Необходимо е и представянето на скица.

Ако имотът е придобит по завещание, при искане на удостоверение за данъчна оценка трябва да се занесе и удостоверение от нотариус. При положение че искането не е от титуляря, а от упълномощено от него лице, то трябва да има задължително нотариално заверено пълномощно, за да бъде приета молбата за оценка. Трябва да са платени и данък сграда и такса смет за имота. 

Тези правила важат при прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог. При тези сделки се иска задължително писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. А наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка.

По закон общинската администрация трябва да издаде искана данъчна оценка в 14-дневен срок след подаването на молба. Има въведени и по-бързи срокове, но срещу по-високи такси.

Още

Кой и как плаща данък наследство
Данък сгради и такса смет се вдигат повсеместно

12.12.2019

МИЛА КИСЬОВА

2700
Трябва да се носи наказателна отговорност за вписване на фиктивна цена на имот

27.03.2019

ТАНЯ ПЕТКОВА

2242