Quantcast
Няма горна граница за размера на издръжката за дете | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Няма горна граница за размера на издръжката за дете

637

Как се определя размерът на издръжката за дете след развод?

В.С., София

----------------

Издръжката се третира основно в Глава 10 на Семейния кодекс, която определя кой, кога, при какви условия, в какъв размер, по какъв ред може да иска, получава или плаща издръжка. Изрично е отбелязано, че всеки, който дължи издръжката, трябва да плаща такава първо на дете и съпруг. 

Двамата родители дължат едновременно издръжка на детето си. Задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от един от тях, той може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва. В същото време в СК е отбелязано, че всеки родител е "длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето".

В СК вече няма определен максимален размер на издръжката, какъвто имаше преди години. Определен е само минимум - една четвърт от минималната работна заплата. Максимален размер обаче няма. Така че може да бъде определена издръжка и от 200, 300 и повече лева. Най-добре е това да стане с решение на съд. За да е сигурно, че ще се плаща, а при неиздължаване да се предприемат мерки - административни, наказателни, събиране по принудителен път. Съдът преценява както нуждите на детето, така и възможностите например на бащата да плаща. Защото може да се окаже, че той има да покрива голям кредит и тогава сумата от 1500 лв. вече няма да изглежда толкова голяма.

Всъщност тук трябва да се отбележи, че действително основно издръжка се плаща за децата, но не единствено - макар и рядко, такава може да има и да се присъди за плащане и за родители, братя, сестри, внуци и дори бивши съпрузи. Така или иначе, и законовите, и подзаконовите норми третират основно издръжката, която родители дължат на своите ненавършили пълнолетие деца. Те "дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си". Нещо повече - "родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството". И това са масовите случаи - при които след развод съд присъжда един от родителите да плаща определена по размер издръжка.

Семейният кодекс определя, че паричната издръжка се изплаща ежемесечно, както и че при забава се дължи законната лихва. Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска.

Има немалко случаи обаче, в които въпреки всички норми, пак не се плаща издръжката. И  действително може да се стигне до наказателно дело. Защото в Наказателния кодекс е предвиден специален текст и специално престъпление, което се преследва. В тази разпоредба е записано, че "който, като е осъден да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, съзнателно не изпълни задължението си в размер на две или повече месечни вноски, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".

Още

Даренията, получени от съпруг, са негово лично имущество
България харчи най-много за полицаи и съдии в ЕС

29.06.2021

МИЛА КИСЬОВА

4766
Съд не само ограничава, но и лишава от родителски права

04.06.2021

351