Quantcast
Съпружеска имуществена общност се прекратява и без развод | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Съпружеска имуществена общност се прекратява и без развод

1 626

Задължително ли е да има развод, за да се прекрати съпружеската имуществена общност?

Х.С., София

------------------------

Независимо, че с последният Семеен кодекс бяха предвидени още два режима на имуществени отношения - брачните договори и на разделност, в огромната част от случаите съпружеската имуществена общност (СИО) продължава да е предпочитаната. При режима на СИО, правилото е,че всеки от съпрузите разполага с равни идеални части от едно имущество и само при развод се осъществява делене и се придобиват съответно реални части. И то не какви да е реални части, а по 1/2. 

Според чл.27 от Семейния кодекс се предвиждат няколко случая на прекратяване на съпружеската имуществена общност. Единият от тях определено е с прекратяването на брака. Съществуват обаче още няколко възможности. Така съпружеска имуществена общност може да се прекрати и по съдебен ред по време на брака, ако важни причини налагат това. Тук този съпруг, който иска разделяне и по време на брака, трябва да заведе иск в съда. Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака и ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор. Така ако изведнъж се реши, че трябва да има брачен договор, първо трябва да има прекратяване и разделяне на имуществото. 

Следващата хипотеза, свързана с прекратяване на СИО, е тази, при която има изпълнение, насочено от кредитор върху вещ - съпружеска имуществена общност по реда на Гражданския процесуален кодекс за личен дълг на единия от съпрузите. Тук имаме край на общността върху тази вещ - например апартамент или кола. 

СИО се прекратява и с влизане в сила на решение за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник.

Що се отнася до по-голямото участие в придобиването на едно имущество, тук е необходимо да се знае, че Семейният кодекс позволява изключение от принципа, че при прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни. Така той предвижда възможност за определяне на по-голям дял на един от съпрузите. Това обаче може да стане само при хипотеза на прекратяване на СИО поради развод или заради важни причини по време на брака. Семейният кодекс казва, че съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Освен това съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си и движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.

Семейният кодекс определя и че при прекратяване на общността поради развод или по време на брака по важни причини "съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг". Претенцията трябва да бъде предявена със специален иск, и то в рамките на една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност.

Още

Ангел Кунчев: Новата вълна на COVID-19 стигна на места до плато

29.08.2021

Обновена

3743
Даренията, получени от съпруг, са негово лично имущество
Съд не само ограничава, но и лишава от родителски права

04.06.2021

393