Quantcast
Всяко дружество задължително трябва да има управител | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Всяко дружество задължително трябва да има управител

432

На всяка цена ли трябва управителят на ООД да е съдружник? Всъщност задължително ли е да има такъв управител, или може да се определи един съдружник, който да се занимава с всичко?

Ф.И., София

 

Дружество с ограничена отговорност (ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Това разпорежда Търговският закон.

Пак там е посочено, че органи на управление на ООД са Общото събрание и управител. Изрично е записано, че едно ООД може да има не един, а няколко управители. Отделно е подчертано, че управителят може да не е съдружник. В тези случаи той участвува в заседанията на общото събрание, но само със съвещателен глас.

Така или иначе, управителят е задължителна фигура в дружеството. Това става ясно и от правилата за вписване на ООД. Там е отбелязано, че в търговския регистър е необходимо да се представи дружественият договор, който се обявява, както и че е необходимо да е назначен управител или управители.

Иначе е записано, че управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание, както и че именно той представлява ООД-то. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа си. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може и сам да поиска да бъде заличен - с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, управомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. 

Важно е да се отбележи, че без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки,  да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Ключови думи:

ООД, управител, съдружник

Още

Битката за централната банка - да сменяш "коне" насред реката

10.04.2022

МИЛА КИСЬОВА

2034
ИТН обвини ПП в лъжи и клевети в битката за БНБ

04.04.2022

2119
ИТН: Няма драма, че Каримански може да бъде подкрепен от опозицията

26.03.2022

1949