Quantcast
Инспекция установи най-добрите училища в Софийска област | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

Инспекция установи най-добрите училища в Софийска област

Най-високо качество на образование е измерено в СУ "Христо Ботев", с. Горна Малина, а най-ниско - в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Хераково
2 836
 Илияна Кирилова
Работата в екип е важно умение за бъдещия живот. Над 1/3 от учениците в Софийска област обаче изглежда не знаят какво е то

37% от училищата в София-област не учат ученците си как да работят в екип. В 23% учебни заведения инспекторите не откриват достатъчно ефективни мерки срещу ранното отпадане от училище, а 17% трябва да подобрят постиженията на учениците си от външните оценявания и олимпиадите. Това показва обобщеният доклад на Националния инспекторат по образование (НИО) за проверените от него през октомври-декември 2020 г. 30 детски градини и 35 училища в област София.

През 2018/19 г. НИО направи пилотна проверка в 88 образователни институции, а през 2019/20 г. успя в 90 при планирани 150 проверки. За учебната 2020/2021 г. планът е за 130 детски градини и училища, като за момента са обобщени резултатите само от първите 65 проверки през м.г. 

Общата оценка на качеството на образованието в инспектираните институции е добра - 3.17 при 4-балната скала. Средната обща оценка в област "образователен процес" е добра 3.15, а в област "управление на институцията" - добра 3.20, заключават инспекторите, които са прилагали комбиниран модел при инспекциите - проверка на документи в е-среда и посещение за един ден в детската градина/училището и наблюдаване на педагогически ситуации или учебни часове. Срещите с представители на учениците, родителите, педагогическите специалисти и екипа за управление са се осъществявали в електронна среда в рамките на 2 до 3 дни.

Най-много са институциите с добра оценка на качеството на образование - това са 25 детски градини от 30 проверени и 20 училища от 35 инспектирани. Много добра оценка са получили 4 детски градини и 11 училища, а задоволителна - една детска градина и 4 училища. За отчетния период не е установено незадоволително качество на образованието в нито една институция. С най-висока обща оценка е детска градина "Буратино", град Божурище, която е получила много добра оценка 3.69. С най-ниска обща оценка пък е детска градина "Томпсън", село Томпсън, община Своге - задоволителни 2.46.

От училищата най-висока обща оценка на качеството на образование е измерена в СУ "Христо Ботев", село Горна Малина - много добра 3.87, а най-ниска в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Хераково, община Божурище - задоволителна 2.18.

Наред с положителните констатации обаче има и негативни изводи. В 19 детски градини (63%) учителите не са създали организация за екипни дейности на децата в педагогическите ситуации. "Оценката на индикатора „Развиване на умения у децата/учениците за работа в екип“ е незадоволителна - 1.50, което означава че в предучилищното образование не се работи в достатъчна степен за придобиване на компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование", заключават проверяващите. В 17 детски градини (57%) децата нямат постижения от конкурси, състезания и др., а в 14 детски градини (47% от инспектираните) като дейност, която се нуждае от подобрение, е посочено осигуряването на допълнителни средства за развитието на детската градина. 

При училищата положението е сходно. В 13 от инспектираните училища (37%) работата за развиване на уменията на учениците да работят в екип се оказва проблемна област, към която училищните екипи следва да насочат своите усилия. Средната оценка на индикатора, проследяващ развиването на тези умения, е задоволителна - 1.83. В 8 училища (23%) инспекторите посочват недостатъчната ефективност на мерките за компенсиране на ранното отпадане от клас, а в 6 от тях (17%) като насока за подобрение е посочен индикаторът, измерващ постиженията на учениците от външните оценявания, олимпиадите, състезанията и др.

 

НАРУШЕНИЯ

При 3 училища и 8 детски градини са установени нарушения по отношение на стратегическото и годишното планиране и отчета на изпълнението. По отношение правилниците на институцията нарушения са допуснали 4 учебни заведения - ОУ "Иван Вазов", с. Алдомировци, ОУ "Д-р Петър Берон", с. Реброво, Професионална техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" в гр. Самоков и детска градина в с. Церово. По отношение на прозрачността в управлението на бюджета нередности са забелязани в детска градина "Радост", гр. Драгоман. По отношение на плана за квалификация на педагогическите специалисти - такива са установени в ОУ" Христо Ботев" в Етрополе и ОУ "Д-р Петър Берон", с. Реброво. Нарушения на разпоредбите са открити още във връзка с Етичния кодекс на общността, по отношение на предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за децата, във връзка с мерки за повишаване на качеството на образованието, както и с превенция на ранното напускане на образователната система и предоставянето на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи.

 

 

 

 

 

 

Още

Всички ученици в София минават на онлайн уроци от утре

20.10.2021

Обновена

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

6360
4 млн. лв. от хазарт ще влязат в училищата
В училищата ще могат да се прилагат 11 антигенни теста

13.10.2021

950