Quantcast
МОН увеличава часовете по математика в V-VII клас | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

МОН увеличава часовете по математика в V-VII клас

Материалът в прогимназията се олекотява с цел повече практически занимания за децата
2 625
 Илияна Кирилова

Повече часове по математика за учениците в V, VI и VII клас и олекотяване на материала за сметка на повече практически занимания. Това предлага просветното министерство с проекти за промени в учебните програми за няколко предмета от областта на природните науки в прогимназията.

Още през лятото просветният министър Красимир Вълчев анонсира промени в програмите по математика и география за V и VI клас. Специално за математиката анализи на МОН показаха, че часовете по този предмет не са достатъчни за усвояване на заложените в учебните програми компетентности, затова и министерството обеща да увеличи леко часовете им - с половин час на седмица (от 30 на 30.5 часа). В учебните програми се записва и условието те да формират умения у децата, а да не предпоставят зубрене. Основната цел е учениците да открият необходимостта от знанието и неговото приложение при решаването на конкретни житейски ситуации, пише в проектите.

ПЕТИ КЛАС

Часовете по математика за петокласниците ще се увеличат от 136 на 153 часа на година от учебната 2021/22 г., т.е. с половин час на седмица, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите. Променя се и препоръчителното процентно съотношение на задължителните учебни часове за годината - досега то беше до 60% за нови знания и над 32% за упражнения, преговор и обобщение. Занапред делът на новите знания се намалява на 55%, а на упражненията се увеличава на 37%.

Броят на урочните статии в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, не може да надвишава 84. Записано е изискване при представянето на темите и задачите да преобладават ситуации от практиката, водещи до математическо моделиране с цел решаване на житейски казуси.

Самата учебна програма се олекотява - отпадат повечето от новите понятия като "признак на делимост", "неправилна дроб", "крайна десетична дроб", "диаграма", "пиктограма", "разстояние между две точки", "перпендикулярни прави" и т.н., което вероятно не означава, че те няма да се изучават от учениците, а просто че не е нужно учебниците да бъдат претрупани с тях.

По география също ще има облекчения. От темите отпада континентът Антарктида. Целта на новата програма е не да изисква безцелно запаметяване на данни и факти, а "опознаване на същността на географията като наука и на подходите и средствата за намиране и използване на географското знание за личностна, професионална и социална реализация". Броят на новите уроци трябва да е не повече от 32. И новостите по география ще започнат да се прилагат от учебната 2021/22 г. за учениците, които постъпват в пети клас.

ШЕСТИ КЛАС

И тук новостите са по математика и география. И по двата учебни предмета те би следвало да влязат в сила от учебната 2022/23 г.

По математика шестокласниците ще започват с темата за рационалните числа, а не както досега - с геометрични фигури и тела, които остават най-накрая по програма. Годишният брой часове също се увеличават от 136 на 153, т.е. с половин час седмично, променя се и процентното съотношение при разпределянето им - 55% ще са за нови уроци (а не 60%), а над 37% - за преговор и упражнения (а не 32%). Броят на уроците в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, няма да може да надвишава 84.

По география шестокласниците пак ще учат, както досега, за Южна и Северна Америка, Азия и Австралия, но при тях отпада темата "География на континентите", както и темите за Океания и океаните на земята. Правят се и още някои облекчения. Например вече няма да се изисква децата да описват бреговете по карта и пътешествията на Колумб, Магелан и Америго Веспучи, да разказват за Оринокската и Лаплатската низина и др. Сред новите понятия отпада понятието "торнадо". Броят на новите уроци в учебника по география за шести клас не бива да е повече от 43. За часовете по география за шестокласниците също се очаква да има увеличение с половин час на седмица (от 1 на 1.5 на седмица). Така, шестокласниците ще имат да учат един час повече на седмица (заедно с половинката по математика).

СЕДМИ КЛАС

Година по-късно, от учебната 2023/24 г., следва да влязат в сила новостите за седмокласниците - те са по математика, физика, химия и биология.

По математика часовете в седми клас се увеличават от 144 на 162 на година. Новите уроци в учебника трябва да са не повече от 89, като отново се увеличава времето за упражнения, преговор и обобщения - от над 32 на над 37%, а времето за нови уроци намалява от 60 на 55%.

По физика при изучаване на темата за електричната енергия от учениците няма да се изисква да могат да пресмятат мощността на тока и разхода на електроенергия от битови уреди. На тяхно място се добавят уменията да "обяснява от какво зависи отделеното количество топлина в консуматор", да "пресмята мощността на тока само за един консуматор", и да "пресмята разхода на електроенергия от битови уреди (консуматори) и дискутира начини за нейното пестене". Отпадат новите понятия като "закон на Джаул-Ленц", "закон за отражението" и др.

По химия при темата за химичната символика отпадат подтемите за химичните знаци и химичните формули, за наименованията на веществата, относителна атомна маса и относителна молекулна маса и химични уравнения. От учениците няма да се изисква да определят хидроксидите на алкалните елементи като основни във връзка с техни общи свойства, както и да представят със схема или текст общи химични свойства на халогеноводородните киселини“. Отпадат от програмата и новите понятия "химичен знак", "химична формула", "относителна атомна маса", "относителна молекулна маса", "химично уравнение", "дисоциация във воден разтвор", "основен хидроксид", "качествена реакция" и др. Броят на урочните статии в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, не може да надвишава 32 часа.

По биология от учениците няма да се очаква да свързват необходимостта от групирането на организмите с възможностите за тяхното изучаване, както и да описват и разпознават на схема тъкани в животинския организъм. Отпадат куп нови понятия като "талусни растения", "кормусни растения", "безгръбначни животни", "здравословен начин на живот" и др. Броят на новите уроци в учебника не може да надвишава 43.

ПЛАНОВЕ

През лятото МОН обяви, че планира да въведе и нов предмет "дигитални технологии и креативност" за учениците от V до VII клас, който ще е с половин час повече седмично от времето за сегашния предмет "информационни технологии". Той ще е за сметка на намаляване на половин час седмично на часовете по чужд език. Целта е информационните технологии да се надградят с дигитална креативност, тъй като това умение ще е ключово за бъдещите поколение, смятат от министерството. Очаква се новият предмет за седмокласниците да бъде въведен през учебната 2023/24 г., а за петокласниците и шестокласниците - съответно през 2021/22 и 2021/23 г. За да стане факт той, вероятно са нужни промени в друга наредба.

Още

Резултатите от НВО: 30% от седмокласниците не разбират какво четат

24.06.2022

Обновена

5234
Учители: Не е нужно в 5 клас децата да се ориентират с компас

21.06.2022

2669
Образованието ни: Размах или свити криле?