Quantcast
Нотариалният акт има задължителна форма и съдържание | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Нотариалният акт има задължителна форма и съдържание

1 334

На какви условия трябва да отговаря нотариалният акт?

Х.И., София

 

За разлика от много други документи, то при нотариалния акт има задължителни правила и изисквания не само по отношение на формата, но и за съдържанието. Условията и процедурите за изготвянето му са строго разписани в действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК). Там изрично е записано, че за издаването му е задължително да се изготви "проект на акта в два или повече еднообразни екземпляра". Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, пък се определят по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

Всички екземпляри на проекта трябва се изготвят чисто и четливо, написани на ръка с черно или синьо мастило или напечатани. Цифрите в документа пък е необходимо да се пишат и с думи, когато се отнасят до съдържанието на сделката. Празните места се зачертават. Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса. От своя страна, той трябва, преди да издаде акта, да проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица. Ако има непознати за нотариуса лица, то самоличността им трябва да се установява с документ за самоличност. Нотариусите вече имат достъп до базата данни на МВР.

Самото издаване на нотариалния акт също се подчинява на специални правила. Така нотариусът е длъжен да прочете на участващите лица съдържанието на акта. Ако те го одобрят, изписват името си и полагат подписа си пред нотариуса, а ако актът вече е подписан, изписват пълното си име и потвърждават своите подписи, постановява ГПК.

Когато и ако се наложи да бъдат направени поправки, добавки или съкращения в акта, се прави изрична бележка за това, която се подписва, както самият акт.

Законът определя дори минималното съдържание, което трябва да има в един нотариален акт. Той трябва задължително да има годината, месеца, деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на издаването му, името на нотариуса, който го издава, пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност, съдържанието на акта, подпис и изписано пълното име на страните или техни представители и подпис на нотариуса. След издаване на акта и вписването му единият екземпляр от него се подрежда в специална книга, а другите екземпляри, таксувани като преписи, се предават на участващите лица.

Ако се издава нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, то има и специфични правила. Така например тогава нотариусът проверява дали съответното лице е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката. Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката, като посочва документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания. Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан.

Ключови думи:

нотариален акт, ГПК

Още

Изпълнението срещу длъжник се прекратява със специална процедура
Съдебни съобщения се предават и чрез залепване по врати и пощи
Законът определя кой кого може да представлява по граждански дела